LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Att använda LiKA, it-tempen för lärare

Här kan du läsa om hur LiKA-verktyget är uppbyggt. Vill du komma igång direkt? Se fliken: Kom igång direkt. Observera att det finns två olika LIKA-verktyg, ett för skolledning (lika.skl.se) och ett för lärare (verktyget du är i nu). Läs mer under fliken LiKA och LIKA

 

LiKA:s fyra områden

Verktyget består av indikatorer inom fyra olika områden:

  • Ledarskap
  • infrastruktur
  • Kompetensutveckling
  • Användning

=> LiKA!

LiKA är uppdelat i tre delar: värdering - sammanställning - handlingsplan, där de två sista delarna baseras på den första: din värdering och skattning av ditt "digitala arbete".

LiKA fokuserar på och är tänkt att vara ett stöd i ditt dagliga digitala arbete och har en tydlig koppling till våra svenska styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. hösten 2018. Genom att dela din värdering med kollegor och med din skola, kan ni synliggöra ert arbete, skapa en gemensam ram att utgå från och lyfta fram arbetslags- och skolövergripande insatser som behövs. 

 

Lästips

En bra sammanställning över styrdokumentsförändringarna har bl.a. AV-Media i Trelleborg tagit fram. Den hittar du här!
För gymnasiet finns en sammanställning här framtagen av Malmö Latinskola.

 

1. Värderingen:

Indikatorerna är utformade på ett konkret och aktivitetsinriktat sätt för att göra dem så enkla som möjligt att besvara. För varje indikator tar du som lärare ställning till hur väl arbetet med indikatorn stämmer in för dig och ditt arbete: stämmer helt – stämmer nästan– stämmer delvis – stämmer inte – ej tillämpbar. De täcker också in flera ämnen och områden, varför just svarsalternativet "ej tillämpar" finns med. 

För varje indikator, förutom under området Infrastruktur, finns ytterligare enkla förslag på aktiviteter som inspiration i det fortsatta arbetet med digitaliseringen. Dessa förslag syns i själva handlingsplanen som generas. Varför området infrastruktur inte har aktivitetsförslag, kan du läsa om i inledningen till området, när du gör din värdering...

Genom att använda LiKA får du en bild av nuläget och de aktiviteter och prioriteringar som kan behövas.

LiKA tar inte tempen på din eller dina elevers digitala kompetens eller talar om hur du ska arbeta pedagogiskt med digitaliseringen i klassrummet, utan pekar mer på vad du och dina kollegor kan arbeta med. Fokus är att tydliggöra vad det digitala innebär i lärarvardagen, att ge stöd och tips i arbetet.


Tips

När du väljer svarsalternativ så tänk att "ej tillämpbar" används för de indikatorer som du inte tycker är tillämpbara gällande de ämnen och år du arbetar med medan "stämmer inte" kan gälla just dina ämnen/år men som du av olika anledningar inte arbetar med idag. 

 

2. Sammanställningen

Resultatet av värderingen presenteras på olika sätt beroende på om du har ett konto och om det är kopplat till din skola och kommun eller inte. Utan konto kan du enbart göra värderingen, men inte spara och arbeta vidare. Utan verifierat medlemskap på din skola, kan du spara och arbeta för egen del, men inte dela din värdering med kollegor och skola.

Så för att kunna spara dina svar och få en handlingsplan genererad, behöver du ett användarkonto. Har du ett konto som är kopplat till en skola kan du även ta del av en övergripande sammanställning av samtliga lärares resultat, både nationellt (anonymt), inom din kommun (anonymt), på din skola och i ditt arbetslag, förutsatt att din skola har en skolansvarig (se längre ner) och att du valt att dela din värdering.

Svaren presenteras dels i form av ett översiktligt spindeldiagram där du får en överblick över läget inom respektive område och hur de förhåller sig till varandra och dels antal svar inom respektive status.

 

3. Handlingsplanen

Baserat på värderingen genereras också en handlingsplan, vilken ska ses som ett underlag för ett eventuellt fortsatt utvecklingsarbete, en utgångspunkt för planering samt stöd och struktur för detta. Handlingsplanen indikerar en prioritering (steg 1,2,3) av möjliga insatser och bör självklart bearbetas på olika sätt, t.ex. genom att ta bort och lägga till aktiviteter, anpassa så att de passar dig och ditt arbete.

Du kan exportera din handlingsplan till excel och där arbeta med filtrering på olika sätt, anpassa insatsområden och aktiviteter och sedan spara till pdf, så har du din handlingsplan! Indikatorerna i excelfilen grundsorteras dels i de prioriterade stegen (1,2,3) och dels beroende på vilket svarsalternativ som är valt (stämmer helt, stämmer delvis osv), men du kan som sagt själv sortera och filtrera. I excelarket finns olika flikar med samtliga svar, handlingsplan och övergripande sammanställning. Här finns också några stöd- och hjälptexter att använda om så önskas.

 

Spara och dela din värdering

Du kan göra och spara hur många värderingar du vill. Du väljer om du vill spara den för egen del eller om du vill dela den med kollegor och på skolan. Delar du den med kollegor kommer bara de se din värdering och delar du på skolan, kommer de som har konto och tillhör skolan, kunna se värderingarna och ni kan arbeta och diskutera utifrån dem. När du delar värderingen med din skola, hamnar den också i kommunens aggregerade resultat (anonymt). 

 

Varför dela?

Genom att dela din värdering, kommer du dels få tillgång till jämförelsen med andra på skolan och i kommunen (anonymt) och nationellt (anonymt) och dels gör du din värdering tillgänglig för den som är skolansvarig. Då blir det enklare att arbeta skolövergripande, att ta fram gemensamma mål och insatser.

Vi på Sveriges Kommuner och Landsting som förvaltar både det här verktyget och "syskonet" LIKA, it-tempen för skola och förskola (målgrupp rektorer/förskolechefer) kan också dra nytta av det aggregerade resultatet för att se vilka stödjande insatser som eventuellt kan behövas på nationell nivå. Extra spännande och viktigt nu i och med arbetet med en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
 

Delar gör du antingen i samband med att du sparar den eller i efterhand genom att klicka på spara-symbolen som finns dels under "hantera din värdering" och dels under fliken "Mina LiKA-värderingar", där alla dina värderingar finns samlade.

Obs! Det går bara att dela värderingar som är helt ifyllda, så har du missat att svara på en indikator eller två kan du inte dela den. En grön bock vid respektive område (Ledarskap, infrastruktur, Kompetensutveckling, Användning) betyder att du svarat på alla.
 

Övrigt stödmaterial:

Under de olika sidorna Kom igång, Handlingsplan och aktiviteter, Dela och samarbeta och Vanliga frågor kan du läsa om hur verktyget fungerar. Här kommer det också att finnas filmer som stöd och materialet kompletteras efter hand. För kommun- och skolansvariga finns specifika Hjälp-sidor.

Filmerna finns samlade på SKL:s spellista LIKA, it-tempen för skola och förskola på YouTube
Ytterligare tips, stöd och erfarenhetsutbyte finns på vår blogg. Den hittar du här: LIKA-bloggen
För mer utbyte, frågor, diskussion - gå gärna med i vår facebookgrupp: LIKA, it-tempen för skola och förskola

 

Användarkonto

Skapa konto gör du genom att klicka på "skapa konto" uppe i det högra hörnet. Du väljer din kommun, skola och kryssar för vilka ämnen/ämnesområden du arbetar med. När du skapat ditt konto, går en ansökan om medlemskap på skolan iväg automatiskt till den som är skolansvarig. När skolansvarig godkänt medlemskapet kan du även arbeta tillsammans med dina kollegor, genom att dela din värdering med dem och/eller med skolan. Har ni ingen skolansvarig, kan du ändå arbeta för egen del - göra värderingar, spara dem och arbeta med din handlingsplan.

 

Skolansvarig 

En skolansvarig verifierar att de lärare som vid kontoregistrering angett att de arbetar på skolan gör så. När medlemskapet är godkänt kan ni dels arbeta med era egna värderingar och handlingsplaner, men också ta fram skolövergripande analyser och insatser. När läraren delar sin värdering med skolan, hamnar den även i kommunens aggregerade resultat, vilket innebär att ni även kan arbeta kommunövergripande och prioritera insatser.

För att kunna arbeta skolövergripande på ett enkelt sätt behöver lärarnas värderingarna vara delade med skolan. Då syns de i sammanställningen och kan, av skolansvarig, exporteras till gemensam excelfil för vidare arbete. Ni kan också göra en enkel jämförelse med kommunen (anonymt) och även nationellt (anonymt) med övriga i landet som använder verktyget. Genom att ha en skolansvarig kan man alltså dra nytta av mer funktionalitet som finns i verktyget.

Om ni saknar skolansvarig kontakta den som är kommunansvarig för LiKA, it-tempen för lärare och/eller LIKA, it-tempen för skola och förskola (verktyget med målgrupp rektorer/förskolechefer). Om du inte får napp där, går det utmärkt att kontakta oss via Synpunkter & frågor så försöker vi hjälpa till.

 

OBS! LiKA fungerar inte i Internet Explorer version 8 eller äldre. Använd nyare versioner eller andra webbläsare (Chrome, Safari, Firefox). Det kan också krångla om ni har kompatibilitetsläget aktiverat i webbläsaren ("Hantera din värdering"-knapparna syns inte). Ibland kan man behöva uppdatera sidan också: Ctrl + F5.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting